Regulamin

Regulamin korzystania z portalu oraz zasobów i danych serwisu www.abc-restauracji.pl
I WSTĘP

www.abc-restauracji.pl jest portalem zawierającym wizytówki i materiały promocyjne firm i instytucji prowadzących działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

II DEFINICJE

1 Dostawca – Reklama Kreatywna Kamil Ciepielewski z siedzibą w Tczewie Gdańska 8 c kod pocztowy: 83-110, NIP: 593-247-27-86; adres e-mail do kontaktu: biuro@abc-restauracji.pl
2 Serwis – strona internetowa znajdująca się pod adresem: www.abc-restauracji.pl;
3 Klient – przedsiębiorstwo i/lub jego przedstawiciel/osoba działająca w jego imieniu i na jego rzecz, którego reklama, materiały promocyjne i/lub identyfikacyjne zostały zamieszczone na serwisie www.abc-restauracji.pl, katalogu i innych nośnikach reklamowych oferowanych przez Dostawcę na podstawie odrębnej umowy.
4 Indywidualne Konto Klienta – część Serwisu przeznaczona do prezentacji i wyświetlania informacji, danych i treści dotyczących Klienta w oparciu o stosowną umowę z Dostawcą.
5 Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu w zakresie wyszukiwania i przeglądania informacji dostępnych na Serwisie.

III POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Każdy użytkownik może bez ograniczeń i bezpłatnie przeglądać zasoby, treści i informacje dostępne na Serwisie www.abc-restauracji.pl
2. Treści i informacje zamieszczone przez Klientów na Serwisie stanowią ich własność i ponoszą oni pełną odpowiedzialność za ich prawidłowość, legalność i rzetelność. Dostawca nie odpowiada za treść i formę prezentowanych przez Klienta materiałów. Wszelkie roszczenia związane z ich zawartością i publikacją winny być kierowane bezpośrednio do Klienta.
3. Zakazane jest publikowanie przez Klienta treści i materiałów o charakterze bezprawnym, obraźliwym czy mogących naruszyć dobra osobiste innych osób. W przypadku wykrycia tego typu treści Dostawca jest uprawniony do ich usunięcia. W miejsce usuniętych materiałów Klient jest uprawniony umieścić inne zgodne z regulaminem przez dalszy okres świadczenia na jego rzecz usług przez Dostawcę.
4. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U.2013.1422 z dnia 2013.12.03) Klient dokonując rejestracji na Serwisie i zamawiając usługę świadczoną przez Dostawcę wyraża zgodę na kontakt i przesyłanie danych i informacji związanych z realizacją usługi na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej e-mail, wyraża również zgodę na przesyłanie przez Dostawcę na wskazany adres wiadomości o charakterze handlowym i marketingowym oraz na gromadzenie i przetwarzanie wskazanych danych Klienta.
5. Klient wyraża również zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Dostawcę jego danych osobowych w celu właściwego wykonania umowy oraz w celach handlowych, marketingowych , administracyjnych i statystycznych stosownie do zapisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U.2013.1422 z dnia 2013.12.03) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)
6. Klient wyraża również zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Dostawcę danych osobowych i innych podanych przez Klienta również po zakończeniu umowy.
7. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu przed dokonaniem rejestracji konta Klienta oraz śledzenie jego ewentualnych zmian i przestrzeganie jego postanowień.
8. Aktualny regulamin korzystania z serwisu jest każdorazowo dostępny na stronie internetowej www.abc-restauracji.pl

IV INDYWIDUALNE KONTO KLIENTA

1 Indywidualne Konto Klienta jest usługą oferowaną przez Dostawcę i stanowi narzędzie umożliwiające umieszczanie i prezentacje treści i informacji przekazanych przez Klienta w Serwisie w uzgodnionej z Klientem formie i zakresie.
2 Konto Klienta zostaje aktywowane po skutecznym zawarciu stosownej umowy z Dostawcą.
3 Administratorem i moderatorem treści prezentowanych w Serwisie w ramach indywidualnego Konta Klienta jest Dostawca. Wszelkie zmiany zakresie prezentowanych treści i informacji w ramach świadczonej przez Dostawcę usługi dokonane w Indywidualnym Koncie Klienta wymagają jego zgody lub zgłoszenia stosownego żądania. Nie dotyczy to przypadków edycji lub zmian dokonanych w oparciu o postanowienia niniejszego regulaminu.
4 Usługi oferowane przez Serwis są odpłatne.

V ZAWARCIE UMOWY

1 W ramach swojej działalności Dostawca oferuje Klientowi usługi reklamowe, marketingowe i inne przy wykorzystaniu Serwisu poprzez Indywidualne Konto Klienta , prezentację treści na stronie internetowej www.abc-restauracji.pl w miejscach innych niż Indywidualne Konto Klienta, umieszczenie materiałów marketingowych Klienta w katalogach elektronicznych i drukowanych, jak również za pomocą innych form reklamy i promocji na podstawie zawartej z Klientem umowy.
2 Zakres usług świadczonych przez Dostawcę jest każdorazowo uzgadniany z Klientem i dostosowany do jego indywidualnych potrzeb i wymagań.
3 Uzgodnienia oraz zakres i rodzaj usługi świadczonej przez Dostawcę mogą nastąpić poprzez kontakt telefoniczny, osobisty w siedzibie Klienta lub Dostawcy, jak również drogą elektroniczną lub korespondencyjną.
4 Zawarcie umowy następuje poprzez potwierdzenie przez Klienta zamówionych usług i uzgodnionej ceny na formularzu przesłanym przez Dostawcę lub poprzez oświadczenie złożone drogą elektroniczną lub korespondencyjną w formie pisemnej.
5 Korzystanie z Serwisu przez Klienta jest jednoznaczne z zapoznaniem i akceptacją regulaminu i warunków zawartej umowy.
6 Po potwierdzeniu zamówionej usługi Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty uzgodnionego wynagrodzenia w formie i terminie wskazanym na wystawionym przez Dostawcę Dokumencie.
7 Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z usług świadczonych przez Dostawcę na jego rzecz skutkującej rozwiązaniem zawartej umowy, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres poczty internetowej Dostawcy używanego w toku uzgodnień i realizacji warunków umowy.
8 Rezygnacja przez Klienta z usług świadczonych przez Dostawcę w czasie po rozpoczęciu ich realizacji nie powoduje powstania po stronie Klienta roszczenia o zwrot zapłaconego wynagrodzenia w całości ani w części.

VI PRAWA I OBOWIĄZKI DOSTAWCY

1 Dostawca zobowiązany jest świadczyć usługi na rzecz Klienta w formie i terminach określonych w zawartej umowie, potwierdzonych przez Klienta na dokumencie potwierdzenia zamówienia lub poprzez złożone przez Klienta oświadczenie w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.
2 Dostawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści umieszczone na Serwisie w ramach Indywidualnego Konta Klienta przy użyciu i wykorzystaniu materiałów i informacji otrzymanych w tym celu od Klienta.
3 Dostawca ma prawo do usuwania zamieszczonych treści lub zaniechania ich umieszczenia w ramach Indywidualnego Konta Klienta w szczególności niezgodnych z regulaminem lub postanowieniami zawartej umowy, bezprawnymi, naruszających porządek prawny lub prawa osób trzecich oraz uznanych za obraźliwe.
4 Dostawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania drobnych korekt treści zamieszczonych na Serwisie przez Klienta, w szczególności usuwania błędów ortograficznych, literówek itp.
5 Dostawca ma prawo do zaprzestania świadczenia usługi w całości lub w części, jak również do czasowego wstrzymania ich świadczenia poprzez tymczasowe zaniechanie prezentacji treści umieszczonych na Indywidualnym Koncie Klienta w przypadku zwłoki w płatności ustalonego wynagrodzenia dłuższej niż 7 dni.

VII PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA

1 Klient zobowiązany jest do podania danych zgodnych ze stanem faktycznym, a w razie, gdy dane te ulegną zmianie, do ich aktualizacji poprzez zgłoszenie aktualizacji/zmiany tych danych Dostawcy za pomocą poczty elektronicznej.
2 Klient zobowiązany jest do przesłania potwierdzenia zamówienia i ustalonych warunków usług świadczonych przez Dostawcę w formie określonej w regulaminie lub wskazanej przez Dostawcę. Potwierdzenie zamówienia stanowi warunek zawarcia umowy i rozpoczęcia świadczenia usług przez Dostawcę.
3 Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu, przestrzegania jego postanowień i na bieżąco śledzeniu ewentualnych zmian w jego treści.
4 Przesyłając dane, informacje i treści do stworzenia prezentacji w Indywidualnym Koncie Klienta, Klient wyraża zgodę na ich udostępnianie w Serwisie.
5 Klient ma prawo do edycji i/lub usunięcia treści i materiałów z bazy danych Serwisu i co za tym idzie ze strony internetowej www.abc-restauracji.pl. Uprawnienie to jest wykonywane poprzez zgłoszenie stosownego żądania Dostawcy.
6 Klient zobowiązany jest do dostarczenia materiałów do wykonania prezentacji lub świadczenia zamówionej usługi przez Dostawcę nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy/przesłania potwierdzenia złożonego zamówienia.
7 Prezentacja Klienta może zostać wykonana na podstawie strony internetowej klienta. Nie dostarczenie materiałów do wykonania prezentacji we wskazanym wyżej terminie skutkuje wykonaniem prezentacji i jej publikacja na podstawie strony internetowej firmy Klienta.
8 Klient zobowiązany jest do dokonania płatności za zamówione usługi w kwocie i terminie wynikających z treści uzgodnień danego zamówienia i wskazanych przez Dostawcę na wystawionym przez niego dokumencie.

VIII ZAKAZY

1 Niedozwolone jest prezentowanie i umieszczanie na Serwisie danych, informacji i materiałów podmiotów konkurencyjnych w stosunku do Dostawcy, w szczególności katalogów firm, baz teleadresowych firm itp.
2 Zabrania się prezentowania i rozpowszechniania za pomocą Serwisu treści obraźliwych, wulgarnych, nawołujących do nienawiści, jak również sprzecznych z prawem i dobrymi obyczajami.
3 Niedozwolone jest korzystanie przez jednego Klienta z kilku kont do prezentowania w Serwisie materiałów promocyjnych i reklamowych tego samego podmiotu, rejestrowanie się przy użyciu danych nieprawdziwych, lub wprowadzających w błąd Użytkownika Serwisu.
4 Niedozwolone jest wielokrotnie dodawanie tych samych treści i informacji w katalogu produktów lub usług

IX WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRAWO AUTORSKIE

1 Treść stron internetowych www.abc-restauracji.pl stanowi przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 80, z 2000 r., poz. 904 z późniejszymi zmianami). Prawa autorskie do treści materiałów zawartych na stronach internetowych
www.abc-restauracji.pl.przysługują wyłącznie Dostawcy.
2 Jakiekolwiek zwielokrotnianie, w tym kopiowanie, przerabianie w celu wtórnego użycia lub inne działania na treściach prezentowanych w Serwisie lub w zakresie designu, kodu strony www.abc-restauracji.pl a także publiczne rozpowszechnianie wymienionych powyżej materiałów wymaga zgody Dostawcy wyrażonej na piśmie.

X REKLAMACJE

1 Klientowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji w zakresie właściwego wykonania łączącej go z Dostawcą umowy, a także dochodzenia praw wynikających z treści niniejszego regulaminu.
2 Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji w formie pisemnej na adres Dostawcy lub drogą elektroniczną na adres e-mail Dostawcy: biuro@abc-restauracji.pl
3 Wszelkie reklamacje zgłoszone przez Klienta Dostawca zobowiązany jest rozpoznać w terminie 30 dni od dnia potwierdzenia otrzymania reklamacji przez Dostawcę.
4 Decyzja Dostawcy w przedmiocie uwzględnienia lub odmowy uwzględnienia zgłoszonej reklamacji zostanie przesłana w formie pisemnej lub drogą elektroniczną (na adres z którego została wysłana reklamacja) do Klienta w zależności którą z form zgłoszenia wybierze Klient zgłaszając reklamację.

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1 Niniejszy regulamin obowiązuje od momentu jego zamieszczenia w Serwinie www.abc-restauracji.pl Dostawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści regulaminu. Wszelkie zmiany w regulaminie obowiązują od momentu zamieszczenia regulaminu o zmienionej treści w Serwisie abc-restauracji.pl.
2 Regulamin dostępny jest w każdym czasie w całości na stronie www.abc-restauracji.pl.
3 Wszelkie pytania, informacje i uwagi dotyczące działania Serwisu oraz usług oferowanych przez Dostawcę prosimy kierować na adres: biuro@abc-restauracji.pl

Klauzula informacyjna

 W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy Panią/Pana, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Reklama Kreatywna Kamil Ciepielewski .z siedzibą w Tczewie na ulicy Gdańskiej 8 c, zwany dalej administratorem danych;

  2. Administratorem danych jest Pan Kamil Ciepielewski (e-mail: k.ciepielewski@abc-restauracji.pl);

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych lub/i w celu realizacji umów.

  4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom;

  5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do osób trzecich;

  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od momentu wyrażenia zgody lub/i złożenia zamówienia do momentu cofnięcia zgody lub/i upływu 5 lat od daty ostatniego dokumentu sprzedaży.

  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

  8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne;

  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.